Junta de Gobierno Local, 15 de diciembre de 2017

Orden del Día de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Redován de 15 de diciembre de 2017:

 1. AProbación del acta de la sesión anterior.
 2.  Expediente 1428/2017. Concesión de subvención directa o nominativa al Club Peña Madridista.
 3.  Aprobación listado provisional de ayudas concedidas IBI 2017.
 4.  Expediente 1435/2017. Concesión de subvención directa o nominativa a la Asociación La Carbonilla.
 5.  Expediente 1160/2017. Convocatoria y concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas al transporte universitario curso 2017-2018.
 6.  Expediente 1434/2017. Concesión de subvención directa o nominativa a la Asociación AMPA Colegio Público Sagrados Corazones.
 7.  Expediente 1146/2017. Convocatoria y concesión de subvenciones por procedimientos de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas para material escolar curso 2017-2018.
 8.  Aprobación modificación contrato de limpieza de instalaciones municipales.
 9.  Asuntos urgentes.
 10.  Ruegos y preguntas.

Junta de Govern 30/10/2017. Orde del dia

Junta de Govern Local de caràcter ordinari.

Data i hora: 1a convocatòria 30 d’octubre de 2017 a les 9.30 hores; segona convocatòria, 2 de novembre a les 9.30 hores.

Lloc: Saló de Sessions.

Assumptes de la convocatòria:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 145/2017. Bonificacions aigua 2017 famílies nombroses i desocupats.
 3. Expedient 636/2017. Aprovació certificacions número 1 i 2 de l’obra Rehabilitació Església Parroquial Sant Miquel de Redován.
 4. Aprovació adjudicació contracte de servicis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació: Servici de grua municipal.
 5. Assumptes urgents.
 6. Precs i preguntes.

Orde del Dia de la Junta de Govern Local de 10/7/2017

ORDE DEL DIA de la Junta de Govern 10/7/2017

Data i lloc: 10 de juliol de 2017 a les 9.30 hores.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació continuïtat contracte subministrament elèctric de l’acord marc de la central de contractació de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant.
 3. Expedient 940/2017. Aprovació de factures Junta de Govern de data 10/7/2017.
 4. Assumptes urgents.
 5. Precs i preguntes.

Junta de Govern Local 3/7/2017

ORDE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2/7/2017

Hora i lloc: Primera convocatòria, 9.30 hores en el Saló de Sessions.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Sol·licitud de Subvencions per a Entitats Locals: ACTUACIONS DE MILLORA I NETEJA DE LA ZONA RECREATIVA L’ERMITA. EMCORP 2017.
 3. Proposta adjudicació contracte de servicis per procediment obert. Oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació: SERVICI DE MONITOR DE PISCINA CLIMATITZADA. Expedient 897/2017.
 4. Aprovació de factures Junta de Govern de data 3 de juliol de 2017.
 5. Rectificació sol·licitud general i línia d’actuació C per a reurbanització d’accessos al Barri María Ros de Redován.
 6. Assumptes urgents.
 7. Precs i preguntes.

Junta de Govern Local 19/6/2017

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Data i hora: 19 de juny de 2017, 9.30 hores.

 1. Aprovació de l’acte de la sessió anterior.
 2. Expedient 393/2017. Aplicació article 22 de l’Ordenança Reguladora de la taxa per la Prestació del Servei d’Aigua Potable a Silvestre Molina García.
 3. Aprovació de certificació de obra Nº1 i única de les obres ‘Reposició tuberia vermella de sanejament municipal Avenida Pascual Martínez’.
 4. Acord prorrogat Conveni Menjar a Casa octubre 2017-desembre 2018.
 5. Aprovació proposta adjudicació contracte mitjançant procediment obert: Servei Grúa Municipal.
 6. Expedient 841/2017. Aprovació d’actes Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017.
 7. Asuntos urgentes.
 8. Ruegos y preguntas.