ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Data i hora: 19 de juny de 2017, 9.30 hores.

  1. Aprovació de l’acte de la sessió anterior.
  2. Expedient 393/2017. Aplicació article 22 de l’Ordenança Reguladora de la taxa per la Prestació del Servei d’Aigua Potable a Silvestre Molina García.
  3. Aprovació de certificació de obra Nº1 i única de les obres ‘Reposició tuberia vermella de sanejament municipal Avenida Pascual Martínez’.
  4. Acord prorrogat Conveni Menjar a Casa octubre 2017-desembre 2018.
  5. Aprovació proposta adjudicació contracte mitjançant procediment obert: Servei Grúa Municipal.
  6. Expedient 841/2017. Aprovació d’actes Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017.
  7. Asuntos urgentes.
  8. Ruegos y preguntas.