Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Redován està presidida per l’alcalde, Emilio Manuel Fernández Escudero i els seus membres són els edils:

Correspon a la Junta de Govern Local les següents competències:

 1. La assistència al alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 2. Les següents atribucions que per la present resolució són delegades:
  • Contractes i concessions de tota classe que no siguin competència del Ple, quan superin les quantitats, que segons el tipus de contracte, s’estableixen en el TRLCAP, per als contractes menors.
  • L’aprovació dels projectes de treballs i serveis que no són competència del Ple i estan previstos en el Pressupost i superen la quantitat establerta en el TRLCAP per als contractes menors.
  • L’aprovació d’invocacions.
  • La assistència al alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
  • L’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en matèria de la seva competència, excepte les que siguin de caràcter periodic i reiterat, per importació superior a les quantitats, que segons el tipus de contracte, s’estableixen en el TRLCAP, per als contractes menors.
  • Aprovar la Oferta d’Ocupació Públic d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a les contractacions de provisió de llocs de treball.
  • Les atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament celebrades en sessió extraordinària el 29 de juny de 2015: són les enunciades en el segon apartat, lletres j), k), m), n), ñ), o) de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local.

La Junta de Govern celebrarà una sessió ordinària, en primera convocatòria, tots els divendres de cada mes a les 09:30 hores, a excepció del mes d’agost i sense perjudici que quan sorgeixin assumptes que així ho exigeixin, es convocaran les sessions extraordinàries i Les urgents que siguin precises per a la seva resolució.