Estructura Municipal

Tenencies de Alcaldía

Aquestes són les persones que ostenten les tinences d’alcaldia a l’Ajuntament de Redován

Junta de Govern Local

Competències que li corresponen

Regidoríes

Informació general, notícies, competències

Membres Corporació Municipal

Regidors que conformen la Corporació, i les seves funcions.

Retribucions Corporació Municipal

Retribucions aprovades en el ple

Personal Eventual

Funcions, retribucions i formació

comissions informatives

Creació, composició, denominació i règim, …

Manual Identitat Corporativa

Revisió i actualització de la imatge visual corporativa de l’Ajuntament