Urbanisme

Correspon a la Regidoria d’Urbanisme la direcció, inspecció i control, en els termes establerts legalment, de tota l’activitat de gestió i execució, per tal d’assegurar que les actuacions es produeixin de conformitat amb l’ordenació del territori i l’ordenació urbanística.

Té encomanada les funcions següents:

  • Tramitació de Llicències d’Obra major, menor, de primera ocupació, renovació, segregació, etc.
  • Certificats de qualificació urbanística.
  • Tramitació de Qualificacions Territorials.
  • Certificats d’alineacions i rasants.
  • Certificats de Disciplina Urbanística. Al·legacions. Recursos. Denúncies de particulars.
  • Cèdules d’habitabilitat.
  • Certificats d’Informes Múltiples.
  • Projectes d’obres municipals.

Tel. 966 75 40 25

 

Ajuntament

Planejament Urbanístic

Tota la informació relativa al PGOU i planejaments vigents