ORDRE DEL DÍA DEL PLE ORDINARI

Data i hora: 29 de maig de 2017. A les 20.00 hores al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Redován.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del regidor D. Francisco Javier Fernández Lorenzo.
 3. Resolucions d’Alcaldia i Regidoria d’Hisenda.
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
 5. Aprovació adhesió a l’II Acord Marc entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les Organitzacions Sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servei de les administracions locals de la Comunitat Valenciana.
 6. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits nombre 2/2017.
 7. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Excelentísima Diputación Provincial d’Alacant i l’Excel·lentíssim Ajuntament de Redován per a les obres de reforma de l’església parroquial Sant Miquel de Redován.
 8. Aprovació modificació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Redován.
 9. Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre exigir a la Generalitat inversions en infraestructures per Redován.
 10. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal del PSOE per a la concessió de sòl públic per a la construcció d’un quiosc municipal.
 11. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal del PSOE per a l’ampliació de la partida pressupostària de suport a la jornada contínua al CEIP Sagrats Cors de Redován.
 12. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal del PSOE per a la instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics municipals i formació en primers auxilis.
 13. Moció presentada pel Grup Municipal SSPPR en defensa dels processos de municipalització.
 14. Afers urgents.
 15. Torn obert de paraules