Data i hora: Primera convocatòria 22 de maig de 2017 les 9.30 hores.

Afers de la convocatòria:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació conformitat Acta de Selecció Convocatòria Concessió Beques de Formació per a Joves 2017.
  3. Expedient 40/2017. Concessió Premis 2017 Certamen Música Sacra.
  4. Expedient 693/2017. Aprovació de Factures Junta de Govern de data 22 de maig de 2017.
  5. Afers urgents.
  6. Torn obert de paraules.